گواهینامه ایزو ISO

اخذ ایزو

اخذ ایزو

اخذ ایزو

اخذ ایزو و چگونگی اخذ ایزو واینکه جهت اخذ ایزو ازکجا باید شروع کنیم و چکار باید بکنیم وچه مراحلی راباید طی کنیم ذهن اغلب شرکتهای متقاضی گواهینامه ایزو رابه خود مشغول کرده است. بدلیل ناشناخته بودن و تخصصی بودن علم ایزو اغلب شرکتها درخصوص ایزو اطلاع چندانی ندارندو شاید درهمین حد درک ازاین استاندارد داشته باشندکه نشان ایزو و انواع ایزو رابر روی کالاها دیده باشندو درکشان ازاین مقوله اینست نشان ایزو رانشان استاندارد بودن محصول مورد نظر میدانندو هنگامی جهت هرمقصدی مجبور هستند ویا متقاضی میشوندکه ایزو بگیرند مانند شرکت در مناقصات ، تبلیغات ، رقابت وهر منظور دیگری، واقعا نمیدانند ازکجا بایدکه شروع کنند. درابتدا شرکتهای متقاضی بایستی بدانند ازکجا بایستی گواهینامه بگیرند. دراولین مرحله پس مهم مراجع صادر کننده هستندکه باید شناخته و انتخاب شوند ومهمترین مرحله نیزهمین هست زیراکه مراجعی هستندکه غیر قانونی اقدام میکنندبه ساخت گواهینامه جعلی و تقلبی و فاقد اعتبار واگر شرکتها علم و آگاهی لازم رانداشته باشند ممکنست دردام اینگونه مراجع بیوفتند.

اخذ ایزو دروهله اول گفتیم انتخاب مرجع صادر کننده میباشد. مراجع صادرکننده ایزو CB نام داردودرحال حاضر درایران 15 سی بی مجوز ثبت و صدور گواهینامه ایزو رادارند و میتوانند گواهینامه صادر کنند اما ایرانیها بنابه مشکلاتی همچون تحریم و نرخ ارز وغیره خودشان CB های مجازی ایجاد میکنند و جهت CB های مجازیشان AB نیز میسازند. هر CB تحت اعتبار یک AB میباشدکه هر AB تحت مدیریت IAF مدیریت و اعتباردهی میشوند. IAF سازمان جهانی میباشد وبه کشورها مجوز ثبت و صدور گواهینامه ایزو رامیدهد. درواقع IAF وظیفه مدیریت تدوین استانداردها رابعهده دارد. درهر کشور مراجعی هستندکه عضویت IAF دارند و معروفترین آنها مثلا درایران NACI و درآمریکا IAS و درانگلیسUKAS و درآلمان DAKKS وغیره درهر کشور مراجعی هستندکه گواهینامه های IAF صادر میکنندکه دوستان جهت اطلاع میتوانندبه سایت مختص IAF مراجعه و مرجع IAF هرکشوررا مشاهده کنند. نکته قابل ذکر اینکه CB و AB مجازی دیگر IAF ندارندو بهمین جهت بدین مراجع ، مراجع غیر IAF گفته میشود.

اخذ ایزو دروهله دوم پیاده سازی میباشدکه اغلب شرکتها ازاین پیاده سازی فراری هستند زیراکه پیاده سازی یک پروسه زمانبر وهمچنین هزینه بری هست وهرچند بسیار مهم میباشداما اغلب شرکتها اززیرش شانه خالی میکنند زیراکه بایستی وقت بگذارند ودرابتدا مجمعی تشکیل دهندو مدیران کلیدی آموزش ببینندو مشاور فرستاده شودبه مجموعه وضمن اینکه آموزش مدیران کلیدی وقت میبردو ازلحاظ مشاوره نیزبا توجه بعلم و آگاهی و مدرک و تجربه مشاور هزینه مشاور متغیرست وهرچقدر مشاور ازمیزان تجربه وآگاهی بالاتری برخوردار باشد قطعا هزینه بالاتری دریافت میکند البته راندمان کاری چنین مشاوری باتوجه بدینکه تجربه و علم بالاتری دارد قطعا بالاترست. درگام اول پیاده سازی بطور خلاصه بایستی پایش کنیم. درمرحله بعدباید ریسکها و فرصتها بررسی شودو ریسکهای تمامی فرآیندها مورد بررسی قرار گیردو ریسکها مبدل شودبه فرصتها. ریسکها چند دسته میشوند: ریسک برروی سرمایه و منابع انسانی ، ریسکهای عملیاتی، ریسکهای تاثیرگذار روی انبار و فرآیندها و خدمات. درخصوص رفع ریسکهای احتمالی مهمترین اقدام آموزش مدیران بالادست و آموزش پرسنل توسط مدیران بالا دست میباشدکه بتوانندبا ریسکهای احتمالی برخورد مناسب انجام بدهندتا خسارات جانی و مالی بحداقل برسد. پیاده سازی درحیطه گواهینامه IAF بایستی صورت بگیرد زیراکه مراجع IAF برروی پیاده سازی سختگیرانه رفتار و عمل میکننداما درخصوص مراجع غیر IAF پیاده سازی بدلخواه خودسازمان متقاضی انجام میگیرد.

اخذ ایزو بعداز پیاده سازی ، ممیزی میباشدکه درمرحله ممیزی ، ممیز انطباقها و عدم انطباقها رابررسی میکندو ممکنست چند مرحله ممیزی انجام بگیردتا ممیز سازمان رادر ممیزی تایید کندو اجازه صدور گواهینامه ایزو رابدهد. عدم انطباقها باکمک و راهنمایی ممیز برطرف میشودو ممکنست چندین مرحله ممیز عدم انطباقها رابررسی کرده ورفعش نیززمان ببرد. ممیزی نیزمانند پیاده سازی درخصوص گواهینامه IAF سختگیرانه تر انجام میگیردو زمان و هزینه و مراحل بیشتری میطلبدتا ممیزی انجام گیردو درنهایت ممیزی دستور صدور میدهد. درباره گواهینامه غیر IAF ممیزی آسانتر انجام میگیردو ممیز طی یکی دومرحله ممیزی گواهینامه راصادر میکند.
اخذ ایزو درمرحله اخر صدور گواهینامه میباشدکه بعداز انتخاب مرجع ، پیاده سازی و ممیزی وسپس دستور ممیز گواهینامه صادر میگردد. درخصوص صدور گواهینامه ایزو بایستی سازمانها آگاهی داشته باشندکه گواهینامه صادره تقلبی نباشدو قابل رجیستری باشد یعنی اعتبار گواهینامه مراجع CB درون سایت AB درخصوص گواهینامه غیر IAF ودر سایت IAF درخصوص گواهینامه IAF قابلیت رهگیری و رجیستری داشته باشد.

 

نوشتن دیدگاه

لطفا از تبلیغ و یا تخریب موسسات صدور گواهینامه و یا موسسات اعتبار دهنده اجتناب فرمایید. . .