گواهینامه ایزو ISO

اخذ ایزو از اقدام تا گرفتن ایزو

 

اخذ ایزو از اقدام تا گرفتن ایزو

اخذ ایزو از اقدام تا گرفتن ایزو و رسیدن ودستیابی ایزو مراحل مختلفی دارد و اتفاقات متفاوتی میافتد تایک سازمان به گواهی برسدکه البته ممکنست هرمرجع یکسری مراحل و قوانین خاص خودش راداشته باشد تایک گواهی ایزو بابت سازمانی صادر کنداما اصل اخذ گواهی ایزو و مراحلش یکسانست بطورکلی مراحل اخذ ایزو عبارتنداز: انتخاب مرجع مورد نظرکه اولین مرحله جهت اخذ گواهینامه ایزو میباشد مراجع متعددی هستند وگواهی ایزو صادرمیکندکه بطورکل دو گروه میشوندیا دارای اعتبار بین المللی بوده IAF نامیده میشود ویا غیرIAF هستند و دارای اعتبار داخلیIAF یک نهادبین المللی میباشدکه برکارAB نظارت میکند و بدانها اعتبارمیدهد وAB یکسری CB تحت نظر داردکه بدانها اعتبار میبخشد.

اخذ ایزو از اقدام تا گرفتن ایزو و هرکشور AB مختص خودرا داردکه CB هایی زیرنظرشان فعالیت میکند و تنها AB تحت نظر IAF ایران NACI میباشد و همچنین کشورهای دیگر هرکدام AB خاص خودرا دارند یکسری دیگر مراجع غیر IAF هستندکه CB و AB ساخته و پرداخته ایرانیها هستند و تحت نظر IAF نیستند و بدانها اصطلاحا غیرIAF مینامند. بیشتراز 600 مرجع درون ایران هستندکه ازهمین مدل غیر IAF هستند و همین باعث ساختن برنامه های متعدد و زیاده شده وهمه دارای اعتبار یکسان هستند واین تفاوت قیمت بسیاری دارندکه تفاوت قیمت بدلیل همین تعدد برندهاست دراین میان نبایداز مراجع تقلبی وافراد شیاد دراین میان غافل بودکه اقدام میکنندبه صدور گواهی ایزو فاقد اعتبار .

گواهینامه ایزو ازاقدام گرفتن ایزو درمرحله دوم شامل پیاده سازی ایزو و استقرار ایزو نیزبسته بنوع IAF و غیر IAF متفاوتست یعنی اینکه درنوع IAF گواهی ایزو ازلحاظ پیاده سازی زمانبرست زیراکه سختگیرانه درخصوصش تصمیم گیری میشود و قوانین و مراحل خاص خودرا دارد. و سازمان موظف میباشد پیاده سازی راانجام دهد و البته جهت صادرات چاره ای ندارد بجز پیاده سازی و البته پیاده سازی بخاطر یک سازمان بسیار حائز اهمیت بوده و باعث بهره وری بیشترش میشود و بواسطه پیاده سازی پیشرفت بالایی درروند فرایند سازمان خواهد داشت بهرحال درنوع IAF همین امر سختگیرانه انجام میگیرد واما درخصوص غیرIAF پیاده سازی بنظر و تقاضای سازمان متقاضی بستگی دارد.

گرفتن ایزو ازطریق مراجع مختلف و نوعش بسته بنظر شان و توان مالی و شرایط یک سازمان صورت میگیرد. درمرحله پیاده سازی واستقرار ایزو مرحله ممیزی نیزانجام میپذیرد یعنی زمانیکه پیاده سازی صورت گرفته حالا یک شخص بعنوان ممیز بایستی ممیزی راانجام دهد وانطباقها وعدم انطباقها رابررسی کند سازمان راجهت رفع عدم انطباق کمک کند وتا زمان رفع عدم انطباق چندین مرحله ممکنست ممیزی زمان ببرد و البته خصوصا مراجع IAF سختگیرانه درخصوص مراجع غیرIAF ممیزی یک ویا دومرحله صوری انجام میگیرد. ودرنهایت ممیز سازمان راجهت صدور گواهینامه ایزو تایید میکند و اجازه صدور گواهینامه ایزو بابت شرکت مربوطه رامیدهد لازم بذکرست پیاده سازی یکسری گواهی ایزو مانند ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 و غیره بجهت سازمان ثمربخشترست.
اخذ ایزو از اقدام تا گرفتن ایزو واز اقدام تازمان اخذ ایزو مرحله آخر، صدور گواهینامه ایزو میباشدکه دراین مرحله سازمان میرسدبه گواهینامه ایزو خودش و میتواند ایزو خود رااز مرجع انتخابی دریافت کند. صدور گواهی نامه ایزومدارک وشرایط خاصی ندارد و تنها سازمان باتوجه هدف به نوع مرجع انتخابی IAF و غیرIAF مراحل طی کند و برسد به گواهی ایزو مدنظر خودش.

گواهی نامه ایزو ازاقدام وتا گرفتنش قطعا مورد سوال شرکتهای متقاضی هست زیراآگاهی کافی درباره ایزو ندارند و نمیدانند چه کنند به گواهی نامه ایزو برسند و بهمین دلیل نیازمند مشاوره دارند. مرکز مشاوره اطلاع رسانی سیستم کاران بصورت تمام وقت آماده تمامی خدمات مشاوره رایگان جهت متقاضیان محترم میباشد.

نوشتن دیدگاه

لطفا از تبلیغ و یا تخریب موسسات صدور گواهینامه و یا موسسات اعتبار دهنده اجتناب فرمایید. . .