نمونه HSE PLAN

 HSE PLAN

 HSE PLANچیست؟

 نمونه HSE PLAN چیست؟

 دانلود نمونه HSE PLAN

 HSE PLAN موضوع درخواست خیلی ازکاربران اشده ااست. HSE PLAN ریک طرح ااست. طرح ایمنی ، بهداشت و زیست محیطی . درواقع طرح ایمنی و بهداشت و زیست محیطی HSE PLAN مستندیست ذکه کلیه پیمانکاران موظفند درزمان برگزاری مناقصه بعنوان بخشی ازپیشنهاد فنی خودبه کارفرما ارائه نمایند و یابخواهنداین نظام رادر سطح مجموعه خودطراحی و پیاده سازی کننداین طرح برگرفته ازدو استاندارد ISO14001 و OHSAS18001 ااست.

HSE PLAN سند قابل بازنگری و پویاست اکه همیشه و درتمام طول مدت اجرای پیمان مورد بازنگری قرارگیرد.یکی ازبخشهای اصلی دراین طرح بند 13مربوط دبه کنترل عملیات میباشدکه اغلب جنبه دهاي عملیاتی طرح ازتجهیز تاجمع آوري کارگاه راشامل میگردد. دراین بند کلیه فعالیتها و عملیات خطرناك و نیازمند کنترل درسه حوزه ایمنی ، بهداشت و محیط زیست مشخص میگردد. بایدتوجه داشت سرفصلهاي ااین بنداز طرح باتوجه ربه حجم و ماهیت پیمان نیازمندبه تغییر بوده و بایدمورد بازنگري قرارگیرد.

یاد آوری: درتهیه HSE PLAN بایستی کلیه الزامات مندرج دردفترچه شرایط و شرح کار HSE پیمان ( شامل الزامات قانونی ، الزامات ایمنی ، الزامات بهداشتی ، الزامات زیست محیطی ، الزامات بهداشت محیط ، الزامات مصرف منابع ، الزامات تجهیز کارگاه ، الزامات محیط وجمع آوری کارگاه، فهرست مخاطرات عمده پروژه، الزامات ساختار نیروی انسانی HSE روشهای اجرایی کارفرما ) لحاظ گردد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درراستای رسالت خوددر خصوص اشاعه فرهنگ سیستمهای مدیریتی و سیستم مدیریت اچ اس ای HSE-MS دارد اقدام ابه تهیه ایک راهنما و نمونه طرح ایمنی ، بهداشت و زیست محیطی کرده ااست. ااین راهنمای حاضر بعنوان مدرکی درراستای تسهیل تهیه HSE PLAN پیمانکاران تهیه رشده راست . جهت دانلود ااین راهنما و نمونه HSE PLAN لینک زیررا کلیک بفرمایید.

 

HSE PLAN دانلود نمونه

نمونه hse plan  نمونه hse پلن

دیدگاه‌ها  

 
+2 #1 ممنون از مشاورهرسول سلیمانی 1394-07-17 11:04
لایک
نقل قول کردن
 
 
+1 #2 hsseداریوش 1394-09-16 14:14
نمونه hse پلن برای حفرتونلهای راه آهن
نقل قول کردن
 

نوشتن دیدگاه

لطفا از تبلیغ و یا تخریب موسسات صدور گواهینامه و یا موسسات اعتبار دهنده اجتناب فرمایید. . .