گواهینامه ایزو ISO

گواهینامه HSE ارزان

گواهینامه HSE ارزان

گواهینامه HSE ارزان توسط بسیاری مراجع صادر میگردد و مراجع زیادی مشغول بکار هستند، این مراجع وظیفه اخذ HSE ارزان عهده دار بوده جهت متقاضیان برای گرفتن اخذ HSE ارزان تمام مناطق مراجع حضور دارنند. نحوه کار اخذ HSE ارزان توسط مراجع صادرکننده فرمی برای متقاضی ارسال کرده متقاضی باید مشخصات شرکت خود نوشته امضا کرده تحویل مراجع بدهند. سپس این مراجع وظیفه اخذ HSE ارزان برعهده دارنند، برگه اخذ HSE ارزان پرینت گرفته تحویل متقاضی میدهند. همچنین اخذ HSE ارزان بدلیل هزینه کم متقاضیان بیشتری دارد. اخذ HSE ارزان یک روزه صادر شده زمان کوتاه بدست متقاضی خواهد رسید. اخذ HSE ارزان نیاز جهت پیاده سازی واقعی نداشته چون مراجع خصوصی تاییدیه مراجع IAF نداشته کاملا مستقل اقدام جهت اخذ HSE ارزان میکنند.

گواهی HSE ارزان مستندات همراهش تحویل مشتری داده خواهد شد مشتری میتوانند مطالب مفید، ارزنده این گواهینامه بکار گیرد. مطالب مستندات اخذ HSE ارزان شامل، رهبری، اهداف، معیارهای عملکرد، پایش، سوابق، عدم انطباق اقدام اصلاحی، فعالیتها، وظایف، یکپارچگی سرمایه، ممیزی، بازنگری ارتباطات، پیمانکاران، منابع، شایستگی، صلاحیت مندرج این مستندات ذکر شده، چنانچه متقاضی مشکلی بابت مسائل اخذ HSE داشته باشد مستندات HSE میتوان کمک بسیاری برایشان باشد.

 

اخذ HSE و اصولش درخصوص حفظ محیط زیست، ایمنی، بهداشت کاربرد دارد، HSE ازسه کلمه 14001 ، 45001 ، HSE تشکیل شده. هرسه استاندارد مربوط مسائل ایمنی، محیط زیست میباشد. بدلیل اتفاقات همچنین حوادث غیر مترقبه جهت حفظ محیط زیست، حفظ جان ایمنی کارگران حائز اهمیت بوده مطالب بیان شده HSE جهت کار استفاده میشود. HSE شامل مقررات، فرآیندها جهت ایمنی کارگران، پیمانکاران محیط کار، آتش نشانی حفاظت محیط زیست، حفاظت محیط پیرامون دربرابر خطرات میباشد.

محیط کار ایمن، بدون خطر وحوادث استفاده سیستم مدیریت بهداشت ایمنی میتواند سراسر کشور اجرا شود. مسئله بسیار مهم آموزش کارکنان دربرابر حفاظت مسائل ایمنی مطابق استانداردهای ایمنی میباشد. سازمانها موظف هستن کپسول آتش نشانی جهت اطمینان نگهداری کنند، مواقع ضروری بتوانند جهت مهار حوادث استفاده نمایند.
متقاضیان اخذ HSE و HSE ارزان پیمانکاران، شرکتهای نفتی، گاز میباشد. بدلیل خطرات جانی همچنین محیط زیست این مشاغل نیاز دارند مسائل ایمنی HSE رعایت کنند، چنانچه مسائل ایمنی HSE کوتاهی شود خسارت جبران ناپذیری بوجود خواهد آمد. تکرار ممیزی فعالیتها زمینه های ممیزی باید مبنای اثر بالقوه فعالیتها برعملکرد بهداشت ایمنی، محیط زیست نیز نتایج ممیزی های قبلی برنامه ریزی شود. پروتکل روش اجرایی ممیزی باید تدوین، نگهداری شده نکات زیر مورد توجه قرار گیرند:
تخصیص منابع جهت فرآیند ممیزی
الزامات پرسنلی، تیم ممیزی باید دارای ویژگیهای زیر باشد:
عدم وابستگی افرادبه فعالیتهای مورد ممیزی باهدف رسیدن اهداف داوری منصفانه
دارابودن مهارت، تجربه کاری درحرفه ممیزی
لزوم بهره گیری ازمتخصصین بیشتر
روشهایی جهت انجام مستندسازی، ممیزی ها، باعث تناسب نوع عملیات ممیزی شامل پرسشنامه ها، چک لیستها، مصاحبه ها، اندازه گیری ها، مشاهدات باشد.
 
روش اجرایی برای کنترل شده یافته های ممیزی به مسئولان بنحوی که آنها بمنظور بهبود کار بتوانند زمانهای مشخص اقدامات اصلاحی انجام دهند، این گزارشها باید موارد زیر دربرداشته باشد:
انطباق، عدم انطباق، عناصر نظام مدیریت بهداشت ایمنی، محیط زیست باالزامات تعیین شده
اثربخشی نظام مدیریت بهداشت ایمنی، محیط زیست اجرا شده دستیابی اهداف، معیارهای عملکرد تعیین شده،
اجرا اثربخشی اقدامات اصلاحی مطرح شده جهت ممیزی های قبلی نتایج و پیشنهادات
نظام ممیزی، پیگیری وضعیت اجرای پیشنهادات ممیزی
توزیع کنترل گزارشهای ممیزی
مدیریت ارشد سازمان باید فاصله زمانی معین نظام مدیریت بهداشت ایمنی،محیط زیست عملکرد آن بازنگری کند تاتناسب اثربخشی اطمینان حاصل نماید بازنگری موارد زیر شامل شده
عین حال محدود این موارد نگردد:
نیاز احتمالی تغییرات خط مشی اهداف، راستای تغییر شرایط، ایجاد تعهد جهت تلاش دربهبود مستمر
تخصیص منابع جهت اجرا، نگهداری، نظام مدیریت، بهداشت ایمنی، محیط زیست،
مکانها، شرایط مبنای خطرات ریسکهای ارزیابی شده طرحهای اضطراری
فرآیند بازنگری باید مستند شده نتایج آن ثبت گردد، تااعمال تغییرات بعدی تسهیل نماید. بازنگریها باید جهت تقویت تلاشهای مستمر بمنظور بهبود عملکرد بهداشت ایمنی، محیط زیست استفاده نمود.
روشهای اجرایی جهت کنترل طرحهای شرایط اضطراری تمرین هایی جهت پیش بینی وقایع آتی، آمادگی جهت مقابله صحیح باآنها تهیه نموده تجربیات حاصله بهبود بخشد.
بمنظور ارزیابی دوره ای تجهیزات اضطراری مورد نیاز تعمیرات، نگهداری آنها باید روشهای اجرایی محیطی مناسب دسترس قرار گیرد.

هررویدادی شرایط آنی وقوع ضعف های بنیادی درنظام مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست بعنوان بروز رویداد باید مشخص شده، قضاوت توسط مسئولان دارای صلاحیت بمنظور پیگری لازم تسهیل گردد. جهت پیگیری رویدادها باید سازو کار مسئولیتها بطور واضح مشخص گردد. جهت این سازو کار باید مشابه با روشهای اجرایی اعمال اقدامات اصلاحی موارد عدم انطباق بانظام مدیریت بهداشت ایمنی، محیط زیست باشد. مسئولیتهای مشخص شده برای پیگیری رویدادها، باید باشد پیامدهای واقعی بالقوه متناسب باشد.

بخش ارزیابی دوره ایی تناسب اثر بخشی عملکرد نظام مدیریت بهدات، ایمنی، محیط زیست تشریح میکند.

اثربخشی نظام مدیریت بهداشت ایمنی، محیط زیست اجرا شده دستیابی اهداف معیارهای عملکرد تعیین شده میباشد.

مدیریت ارشد سازمان باید فاصله عملکرد نظام مدیریت بهداشت ایمنی، محیط زیست بازنگری کند. تناسب اثر بخشی اطمینان میدهد بازنگری باید شامل موارد زیر باشد:

نیاز احتمالی تغییرات خط مشی اهداف درراستای تغییر شرایط ایجاد تعهد جهت تلاش درجهت بهبود مستمر

تخصیص منابع برای اجرا، نگهداری نظام مدیریت بهداشت ایمنی، محیط زیست

مکانها، شرایط برمبنای خطرات، ریسکهای ارزیابی شده، طرح های اضطراری.

فرآیند بازنگری باید مستند شده نتایج آن ثبت گردد تااعمال تغییرات بعدی تسهیل نماید. بازنگری ها باید جهت تقویت تلاشهای مستمر بمنظور بهبود عملکرد بهداشت ایمنی، محیط زیست استفاده نمود.

نوشتن دیدگاه

لطفا از تبلیغ و یا تخریب موسسات صدور گواهینامه و یا موسسات اعتبار دهنده اجتناب فرمایید. . .