گواهینامه ایزو ISO

انواع استاندارد ایزو

انواع استاندارد ایزو

انواع استاندارد ایزو دردنیا توسط اتحادیه اروپا تعیین و تصویب میشوداین اتحادیه مجمعی ازسوی کشورهای توسعه یافته تشکیل شدست تابراساس نیازهای روز دنیااین نشست قوانینی رااتخاذ کرده و ازکشورهای دخیل بخواهدکه بدین قوانین و آیین نامه عمل کنند درصورت رعایت شدن اینموارد درواقع شرکتهای فعال کشورها بصورت پایدار فعالیت خواهند کرد و مشتریان و مراجعه کنندگان نیزاز فعالیت ایندست ارگانها راضی خواهند بود دراین راستا تصمیماتیکه درنظر گرفته میشود معمولا براساس نیازهای روز دنیا و جامعه بودست تامردم بتوانند دررفاه کامل زندگی کنند امروزه درسطح کشورهای پیشرفته هزاران نوع استاندارد ایزو بودست و برخی ازاین گواهینامه هابه مدیریت کیفیت و برخی دیگربه برنامه ریزی و سازماندهی مشغول هستند.

انواع استاندارد ایزو و گواهینامه های موجودهر ازچند سالی مورد بازبینی نیز قرار میگیرند تابرخی از شکالات موجوددر قوانین راتغییر دهند و قوانین جدید رانیز بمتقاضیان مراجعه کننده ابلاغ نمایند دراین صورت تمامی ارگانهاکه مجوز استاندارد خاصی رادر کشور خوددریافت کرده بایددوباره مجوز بدست اورده خودرا باروشهای قانونی خودتمدید کننددر سطح هرکشوری هرآن استانداردی حاصل میشود بمدت یک سال اعتبار دارد یعنی شرکت دریافت کننده بمدت 12 ماه میتواند ازآن درجهت سرویس دهی بمردم درداخل کشور استفاده کند و بعداز تمام شدن اینمدت زمان دوباره گواهینامه باارائه دادن مدارک تمدید میشود و دراختیار متقاضی قرار داده میشود. معمولا نهادهاکه بمنطور دریافت کردن استاندارد اقدام میکنندباید یک سری شرایط و قوانین رابرای خودرعایت کنداین مراکز دراولین قدم بایستی مجوز اداره کار رااز مراکز صادر کننده ISO اخذ کنند سپس دفتر مرکزی خودرا تاسیس کرده و ادرس دقیق انرابه سازمانهای مورد نظر ابلاغ میکننداین نهاد هاباید زمینه فعالیت خودرا نیزمشخص کنندو بنوعی میزان حجم فعالیتهای صورت گرفته درداخل سازمان رانیز بررسی و بامدارک مربوطه بسازمان صادر کننده ابلاغ کنند دراین راستا ارگانهایی موفق خواهند بودکه درابتدا جهت مشخص کردن مراحل و شرایط کاری بشرکتهای مشاوره دهنده مراجعه کرده و مشاورههای لازم رادرخصوص استانداردهای موجود درسطح کشور رابدست اورند و بسراغ دریافت کردن مدرک مورد نظر خوداقدام کنند البته ناگفته نماندکه تمامی مشاورههای صورت گرفته دراین سازمانها بصورت رایگان بودست و مراجعه کنندگان دراین راستا هزینه ای راپرداخت نمیکنند.

انواع استاندارد ایزو و ارگان هاکه باین صورت عمل کننددر کمترین زمان ممکن میتوانند مدرک مورد نظر خودرا دریافت کرده و براساس ملزومات مجوز درکشور فعالیت میکنند دراین زمینه معمولااز افرادی استفاده میشودکه دارای مدرک تحصیلی کارشناسی باسابقه کاری چندین ساله استفاده میکنند. سابقه کاری دراین مورد اولین شاخص بجهت پذیرش شخص بودست و در صورت نداشتن این قابلیتهای فردمورد نظر بایددورههای مربوطه مدرک مورد نظررا میتواند دریافت کند و سپس جهت فعالیت درسازمانی اقدام کنددر مورد استانداردهای موجودبرای ازشرکتهای بایست رتبه بندی خودرا درمیان سازمانهای همطراز مشخص کرده باشندچون بکمک رتبه بندی میزان کمیت و کیفیت ارگانهای فعال درکشور مشخص میشود وان دسته ازنهاد هااز رتبه های خوبی برخوردار میباشند درزمینه رشته های کاری خوداز فعالیت بیشتری برخوردار هستند و اندسته ازنهادهای نوپا نیزبرای اینکه بتوانند رتبه بندی خودرا ارتقا دهند بایددراین زمینه تلاش کرده تابتوانندبه رتبه ایده ال خوددست پیدا کنند.

دربررسی مقالات متعددکه درکشورهای پیشرفته انجام شدست ازنشانههای پایداری یک جامعه میتوان برعایت شدن بیشتراین استادارد هااشاره کرد بدین معنی هرچه میزان بکارگیری گواهینامه جهانی درسطح یک کشور بیشتر بوده باشد وضعیت ان منطقه ویا کشور همیشه درحالت پویا خواهد بود و ازنظر تمامی صنایع موفق عمل خواهد کرد استانداردهای جهانی باعث میشودکه برندهای منحصر بفرددر کشورهای ظاهر گردد و کسب و کار رانیزدر کشور توسعه دهد.

نوشتن دیدگاه

لطفا از تبلیغ و یا تخریب موسسات صدور گواهینامه و یا موسسات اعتبار دهنده اجتناب فرمایید. . .