تمدید ایزو ، تمدید ISO

تمدید ایزو ، تمدید ISO

renewal-iso

تمدید ایزو ، تمدید ISO

تمدید ایزو و ازمراحل اولیه تمدید ایزو صدور آن میباشد. صدور گواهینامه باید انجام شود تابتوان سال بعد تمدید ایزو انجام داد. این صدور گواهینامه ایزو توسط مراجع مختلف انجام میگیرد مراجع صدور بسیار زیاد بوده معمولا مرجع جهت صدور گواهینامه اقدامات لازم انجام میدهند. صدور گواهینامه ISO بصورت برگه پرینت گرفته شده صادر میشود. این برگه به متقاضیان گواهینامه ایزو تحویل داده خواهد شد سپس سال بعد موعد تمدید ممیزی مراقبتی فرا میرسد.

مراجع توسط نامه ایی کتبی تمدید مراقبتی جهت شرکت دارنده گواهینامه ISO ابلاغ میکنند، شرکتها باید تصمیم بگیرند تمایل دارن تمدید ممیزی ایزو انجام شود یاخیر، بعضی ازمراجع صدور گواهینامه ایزو وتمدید راباهم انجام میدهند. شرکتهای نفت، گاز، پتروشیمی معمولا تمدید ایزو برایشان مهم میباشد. اما دیگر مشاغل مانند مشاغل که جهت برندسازی تمایل بصدور گواهینامه ISO دارند نیاز نیست تمدید ISO انجام دهند. اصول تمدید ایزو معمولا همه مراجع یکی میباشد اول صدور ، سپس سال بعد تمدید انجام میشود. تمدید ایزو تا دوسال قابل اجرا میباشد. باتمدید ایزو بحث عدم انطباقها مشخص شده تحویل متقاضی دارنده گواهینامه ISO داده خواهد شد تااین عدم انطباقها اصلاح کرده واجرایی کنند. عدم انطباقها توسط کارشناس اجرایی که طرف مرجع صادرکننده میباشد گرفته خواهد شد این کارشناس پس از تمدید ایزو حضوری بمحل شرکت متقاضی رفته عدم انطباقها مشخص میکند همچنین روش خط مشی، توضیحات کلی درخصوص ارائه مستندات به مدیران ، مسئولان ISO داده خواهد شد. کارشناس یک روز کامل جهت جمع آوری بحث کلی تمدید ایزو وقت گذاشته مباحث تمدید جمع آوری کرده مشخص میکند تامنطبق با گواهینامه ISO درشرکت اجرایی شود. این روند تادوسال انجام میشود. البته بحث حضورکارشناس اجباری نخواهد بود اگر شرکت تمدید ایزوی خود راانجام داد تشخیص اینکه آیا کارشناس بمحل حضور برساند یا خیر توسط شرکت متقاضی انجام میشود. بهرحال تمدید گیرنده تمدید ایزو وحضور کارشناس توسط متقاضی دارنده گواهینامه ایزو انجام میشود.

سازمان درراستای ایجاد رویکرد مشتری مداری برای حل شکایات، ترغیب کارکنان، بهبود مهارتهایشان درتعامل مشتریان یاری میرساند. مبنای بازنگری مستمر تجزیه، تحلیل فرآیند رسیدگی شکایات ، حل شکایات، بهبود فرآیندها ایجاد نماید. سازمانها میتوانند فرآیند رسیدگی شکایات همراه دستورالعمل های رضایت مشتری، نحوه رفتار سازمان نیز فرآیندهای حل اختلاف پیروی کنند.

 ISO استانداردلزاماتی برای یک سیستم مدیریت کیفیت مشخص میکند. اهداف رسیدگی شکایات، فعالیتها، سطوح مرتبط درون سازمان تعیین شده اهداف میبایست قابل اندازه گیری باخط مشی رسیدگی شکایات سازگار باشند. تعیین این اهداف بعنوان معیارهای عملکرد تفصیلی میبایست درفواصل زمانی منظم صورت پذیرد. حفظ رضایت مشتریان، فرآیند رسیدگی بشکایات می تواند باسایر فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت سازمان همراستا باشد.
موارد مهم دستورالعمل تحقق یافته مورد رسیدگی قرار دهد.
نیازها، فرصت های موجود بهبود مورد ارزیابی قرار دهد.
جهت اتخاذ تصمیمات اقدامات مناسب آمادگی کسب نماید.
انجام بازنگری، سازمان باید اطلاعات زیر توجه نماید.
تغییرات در ستورالعمل چارچوب آن.
تغییرات درقوانین
تغییرات درعملکرد رقبا، نوآوریهای فنی.
تغییرات در انتظارات اجتماعی.
میزان تحقق وعده های تعهدات
وضعیت اقدامات اصلاحی، پیشگیرانه
اقدامات تعیین شده بازنگرهای قبلی.

اقدامات جهت رفع علتهای اصلی بروز مشکلات موجود وبالقعوه منجر بشکایات میشود اتخاذ نماید همچنین مدت استفاده دستورالعمل بوجود آمده مطلع سازد.

بهترین شیوه درزمینه ساختار، محتوا، استفاده دستورالعمل بررسی شناسایی کرده بکار گیرد.

تعیین دامنه کاربرد متغیرهای دستورالعمل بطور واضح برای کل محصولات سازمان قابل استفاده میباشد. فقط برای برخی محصولات درتمام حوزه های قابل اجرا واعمال هستند در مکانی محدود قابل اجراست.

حصول اطمینان اجرای اثربخش، کارآمد دستورالعمل نیز اقداماتی که مغایر باالزامات قانونی ونظارتی نیست.

سازمان باید طرحی درراستای ارائه دستورالعملش، توسعه اطلاعات پشتیبان ، دسترسی کارکنان وسایر گروههای درگیر دراجرای دستورالعمل تدوین نماید. این طرح ارتباطی ضمن توجه اندازه ونوع سازمان ماهیت دستورالعمل باید شامل موارد زیر باشد.

شناسایی مخاطبان داخلی وخارجی همچنین نیازهای خاص آنها

شناسایی منابع موجود برای پرداختن به موضوع ارتباط

شناسایی وانتخاب روشهای ارتباطی مناسب وممکن

برسی مزایا، معایب، اثربخشی وهزینه نسبی آنها

ارائه اطلاعات فروش جهت افراد وسایر گروههای درگیر دراجرای دستورالعمل هم داخل، هم خارج سازمان.

نوشتن دیدگاه

لطفا از تبلیغ و یا تخریب موسسات صدور گواهینامه و یا موسسات اعتبار دهنده اجتناب فرمایید. . .