شرکت صدور گواهینامه ایزو ارزان قیمت

شرکت صدور گواهینامه ایزو ارزان قیمت

شرکت صدور گواهینامه ایزو ارزان قیمت

شرکت صدور گواهینامه ایزو ارزان قیمت

شرکت صدور گواهینامه ایزو ارزان قیمت سوال اغلب شرکتهای متقاضی دریافت گواهینامه فوق میباشد. شرکتها اغلب بدنبال دریافت گواهینامه ایزو ارزان قیمت هستند حالا بنابر هردلیلی همچون مسائل اقتصادی و مالی ممکنست شرکتها بدنبال دریافت چنین گواهینامه ای باشند. شرکتهای صدور اینچنین گواهینامه ای بایستی ازنوع غیر IAF باشند. قطعا ممکنست سوال پیش بیایدکه گواهینامه غیر IAF چگونه گواهینامه ای میباشدبه شرکتهای ثبت و صدور گواهینامه ایزو دراصطلاح CB میگویندکه خوداین CB تحت اعتبار AB فعالیت میکنندو مدیریت میشوند ودر نهایت ودرراس تمام اینها یک نهاد بین المللی باعنوان IAF فعالیت میکندکه AB رااعتبار میبخشدو قیمت اینگونه گواهینامه ها بالاست و زمانبر نیز هست بهمین دلیل ایرانیان خودشان مراجعی مجازی ساختندکه CB و AB ساخته و پرداخته خودایرانیها بودو ایرانیها خودشان ساختند و مدیریت میکنند وبنوعی اعتبار داخلی دارند و اعتبار بین المللی ندارند و بسیاری شرکتهای ایرانی بدنبال اخذ اینچنین گواهینامه هایی هستند زیراکه جهت منظورهایی بجز صادرات کاربردی بوده و کارشان راراه میاندازدو درموارد نادر بنابر درخواست کارفرمای مناقصه گزار درون مناقصات نیزممکنست ازاین نوع گواهینامه IAF درخواست میگردد. شرکتها بنابر گستردگی فعالیت و فضای کاری و فرآیندشان و توانایی مالیشان متقاضی درخواست هرنوع گواهینامه هستند حالا ممکنست دریک شرایطی یک شرکت مجبور باشد سریعابه گواهینامه برسد وهمچنین شرایط مالی شرکت متقاضی درزمان اقدام جهت دریافت گواهینامه شرایط مالی مساعدی نباشدو دراین حالت شرکتها بدنبال گواهینامه ارزان قیمت هستندو دراین مواقع میتوانند ازطریق مراجع غیر IAF اقدام کنندکه مراجع اینچنینی امروزه تعدادشان بیشتراز 500 الی 600 مرجع هستندکه روزبروز نیزبر تعدادشان افزوده میشود واین باعث ایجاد برندهای مختلف وزیادی شده است و باقیمتهای مختلف وباعث نوسان قیمت گواهینامه شده واینکه قیمتها گاهی نجومی بالا رفته و گاهی بسیار پایین میایدو البته اینگونه گواهینامه قابلیت اینرا دارد شرکتها بعدها ازنوع IAF گواهینامه رابگیرند وتنها باپرداخت مابه التفاوت گواهینامه غیر IAF خودرا بنوع IAF تبدیل کنند. گواهینامه IAF ازطریق سایت IAF قابلیت رجیستری دارد واماکه نوع غیر IAF رامیتوان ازطریق سایت AB مربوطه و اعتبار دهنده CB رجیستری کرد.

شرکت صدور گواهینامه ایزو ارزان قیمت تمامی انواع گواهینامه ایزو راشامل میشودکه بیشترین انواعش ایزو 9001 ، ایزو 14001 ، ایزو 45001 ، HSE و IMS میباشدکه مورد تقاضایشان هست والبته ایزو 9001 بیشترین تقاضا رادارد وتاکید مراجع صدور نیزبه تمامی شرکتها دریافت گواهینامه ایزو 9001 میباشدو اینکه حتما تمامی سازمانها آنرا داشته باشند. شرکتها میتوانند گواهینامه مورد نیاز مرتبط باتخصص خودرا ازطریق مراجع IAF بگیرندو 9001 رااز طریق مراجع غیر IAF وچنانچه توانایی مالی دارند تمامی انواع گواهینامه رااز نوع IAF بگیرند. ایزو 22000 ، ایزو 10001 ، ایزو 10002 ، ایزو 10004 ، ایزو 16949 ، ایزو 29001 ودیگر انواع تخصصی جهت هرقصدی بجز صادرات رامیتوانند ازانواع گواهینامه ارزان بگیرندو 9001 ودیگر انواع گواهینامه که جهت صادرات و مناقصه بیشتربرای آنها مورد نیازست رااز نوع معتبر بین المللی دریافت کنند. همچنین بایستی بدین مورد اشاره کردکه نوع IAF ازلحاظ هزینه درمرحله پیاده سازی و ممیزی هزینه های بالایی دربر داردو درخصوص درخواست ارزان فقط میتوان ازطریق انواع مراکز صادر کننده غیر IAF استفاده کرد.

شرکت صدور گواهینامه ایزو ارزان قیمت بااین تفاسیر همان مراجع ساختگی ایرانیها هستند یعنی همان غیر IAF وتعدادشان زیادست دراین میان یکسری مراجع نیز هستندکه گواهینامه تقلبی رابه قیمت ارزان دراختیار متقاضیان میگذارندو متاسفانه نهادی براینکار نظارت نداردو برتعدادشان افزوده میشود واین باعث نگرانی سازمانها میباشدکه نکند گواهینامه آنهانیز تقلبی باشدو رسالت مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران شناسایی ونحوه شناسایی اینگونه مراکز میباشد و مشاوره درخصوص اینکه متقاضیان ازچگونگی اعتبار گواهینامه شان چطور اطلاع پیدا کنندو میتوانند بایک تماس اطلاعات لازم و کافی رااز ما دریافت کنند.

مشاورین باتجربه مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران اطلاعات لازم رابطور رایگان دراختیار نهادها قرار میدهد تابا خیال راحت جهت دریافت گواهینامه ایزو خودشان اقدام نمایند وبه گواهینامه ارزان قیمت برسندکه دارای اعتبار نیزهست.

نوشتن دیدگاه

لطفا از تبلیغ و یا تخریب موسسات صدور گواهینامه و یا موسسات اعتبار دهنده اجتناب فرمایید. . .