لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران

list-iso-company2

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران عبارت و عنوانی میباشدکه شرکتها باآن درون گوگل جستجو میکنند ویا سوالی هست وبرایشان پیش میاید و فکر میکنند لیستی هست اماکه درحقیقت چنین لیستی وجود ندارد. مانند دیگر شرکتها لیستی وجود ندارد وشرکتهای دیگر باهر نوع فعالیت جهت شناختشان لیستی وجود دارد مثلا لیست نمایندگیهای فلان برند وسایل برقی ، لیست نمایندگی فلان برند ماشین، لیست داروخانه ها ، لیست بیمارستانها و غیره امالیستی باعنوان لیست شرکتهای گواهی ایزو وجود ندارد. امابه دلیل اینکه متقاضیان نمیدانند چنین لیستی وجود ندارد مقاله هایی تدوین شده تااطلاعات دراختیار متقاضیان قرار بگیرد و بتوانند بدنبال مراجع جستجو کنند وبدانند لیستی تحت عنوان لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو وجود ندارد اما منظوراین شرکتها و کاربران مراجع صادر کننده ایزو هستش ودر زیر بدان میپردازیم تاشما متقاضی محترم بدانید ازکجا و چگونه اقدام نمایید.

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو و صادر کننده ایزو در ایران دو نوع هستندکه اغلب غیر IAF هستنداما یک نوع دیگر نیز هستند IAF . اکثرا شرکتهای ایرانی و فعال داخلی بدنبال اخذ گواهینامه ایزو ازطریق مراجع غیر IAF اقدام میکنند زیراکه اینگونه گواهی نامه ایزو صادر شده ازاین دست جهت مقاصد داخلی کار راه انداز هستند و بدلیل اینکه اکثر موارد فوری و آسان بدست میایند و ازلحاظ هزینه مقرون بصرفه هستند شرکتها بدنبال اخذ اینگونه گواهی ایزو هستند. اینگونه گواهی ایزو ، CB وهمینطور AB ساختگی ایرانیها هستند و فوری صادر میشوند. چنین گواهی ایزو کار راه انداز هستند و بابت تمامی مقاصد بجز صادرات شرکتها میتوانند ازآن بهره مند شوند. بیش از 600 مرجع هستندکه ازاین دست بوده و سازمانها و مراجع ایندست بسیارند. یکسری مراجع دارای بالاترین سطح اعتبار و سطح بین المللی باعنوان IAF نیزهستندکه CB مراجع صادر کننده ایزو ، تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان AB فعالیت میکنندکه خوداین AB تحت نظر و اعتبار IAF نهاد بین المللی مدیریت شده و اعتبار میگیرند و اعتبارشان درسطح بین المللی هست.

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران باتوجه بدین توضیحات دو مطلب مهم رابیان میکند اول اینکه لیستی وجود ندارد واین تنها یک عنوان هست و دوم اینکه لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران همان مراجع صادر کننده گواهی ایزو هستندو مهمتر اینکه اغلب نوع غیر IAF شرکتها درون ایران هستند.

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو و مراجع صدور نوع IAF تمام انواع استاندارد ایزو رانمیتوانند صادر کنند و هر AB تنها یکسری ازانواع ایزو رامیتواند صادر کند. بدامعناکه تمامی AB ها مثلا ایزو 22000 رابه صدور نمیرسانند ویا ایزو 16949 یااینکه ایزو 45001 وهمچنین دیکر انواع استاندارد ایزو .
لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو ایران ، شرکتهای متقاضی راملزم میکند تابا جستجو درون گوگل بدنبال مطلب فوق جستجو و سرچ میکنند بدلیل اینکه اغلب شرکتها متقاضی بدنبال شرکتهای صادر کننده ایزو درون ایران هستند و نمیدانند چگونه و ازطریق کدام مراجع اقدام کنند. آنها درحین جستجو بامراکز و نهادهای مشاوره مواجه میشوندکه یکی ازاین مراکز مشاوره مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران میباشدکه آماده هرگونه اطلاع رسانی بمتقاضیان عزیز میباشد مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بامشاورین باتجربه خدمات رایگان مشاوره رادر خدمت متقاضیان محترم قرار میدهد.‌ کافیست بایک تماس بامرکز ما سوالات خودرا درمیان بگذارید ورایگان جواب تمامی پرسشهای خودرابگیرید.