گواهینامه ایزو 45001

iso45001certificate

گواهینامه ایزو 45001

ایزو ۴۵۰۰۱ باعنوان سیستم مدیریت ایمنی در بهداشت شغلی یکی از عمومی ترین استانداردهای مورد نیاز تمامی شرکتها فارغ از نوع فعالیت و گستردگیشان میباشد. تمامی سازمانها و نهادها اعم ازشرکتهای خدماتی ویا پیمانکاری و انفورماتیکی و غیره درهر حوزه کاری نیازمند الزامات تعریف شده درون استاندارد ۴۵۰۰۱ هستند و ازجمله گواهی نامه های مورد نیاز بنابر درخواست کارفرمای مناقصه گزار جهت مناقصات میباشدکه ممکنست ازیک شرکت درخواست گردد.

گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ الزامات مورد نیاز بهداشت و ایمنی محیط کار راتعریف و تبیین میکند و سازمانها راراهنمایی میکند که باچه تدابیر و امکاناتی محیط ایمن شغلی راایجاد کنندتا ضمن کار احتمال خسارات جانی و مالی حداقل بشود و کارمندان و کارکنان و پرسنل نیز باخیال راحت از امنیت جانی مشغول بکار شوند و درنتیجه انگیزه بالا و آسودگی خیال باعث بالا رفتن راندمان کاری آنها و درنهایت راندمان کاری سازمان شده و بهره وری بالایی رابرایشان ارمغان بیاورد. استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ راهکارهای ایمنی محیط کار رابعد از بررسی خسارات احتمالی مالی و جانی بیان میکند. مثلا هرشش ماه کارکنان رامجاب میکندتا چکاپ کامل سلامت انجام دهند و همچنین بابرگزاری کلاسهای آموزشی و مانورهای آموزشی همچون مانور آتش نشانی و زلزله بدانها راههای مقابله بااین خطرات راآموزش میدهندتا هنگام مواجهه بااین حوادث هم درمحیط کار و حتی درمنزل ازجان خود و اطرافیان محافظت کنند.

گواهی نامه ایزو ۴۵۰۰۱ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی بنوعی مکمل یکدیگرند و همدیگررا پوشش میدهند و کامل میکنند ودر کنار یکدیگر معنا دارند و راندمان و بهره وری بسیار بالایی جهت سازمان دارند بهمین جهت اغلب شرکتها دو استاندارد ۴۵۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ رابا یکدیگر دریافت میکنند و مراجع مشاوره و ثبت و صدور گواهی نامه ایزو آنهارا توصیه میکنندتا دو استاندارد رابا یکدیگر طراحی و پیاده سازی نمایند و البته الزامات تعریف شده دو استاندارد ۱۴۰۰۱ و ۴۵۰۰۱ بوجود آورنده HSE ویا HSE_MS میباشد باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی .

گواهی ایزو ۴۵۰۰۱ همچنین الزامات کیفیتی داردکه درون ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت تعریف شده بهمین جهت توصیه میشود قبل ویا همزمان بایکدیگر طراحی و پیاده سازی شوند. لازم بذکرست سه استاندارد ۴۵۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ و ۹۰۰۱ هرسه بایکدیگر اغلب طراحی و پیاده سازی و اخذ میگردند و کمتر سازمانی ایزو ۴۵۰۰۱ ویا ایزو ۱۴۰۰۱ رابه تنهایی جهت شرکتش اخذ میکند. ضمن اینکه زمانیکه سازمانی سه استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ و ایزو ۹۰۰۱ رابه صورت یکپارچه طراحی و پیاده سازی میکند میگویند موفق گردیده یک سیستم مدیریت یکپارچه باعنوان IMS راراه اندازی کرده است.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه درخشان و عضو کمیته ملی استاندارد ایران با حضور مشاورین خبره بطور رایگان تمامی خدمات مشاوره رابا یک تماس دراختیار شما قرار خواهد داد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو ,HSE ,IMS , CE, گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.

نوشتن دیدگاه

لطفا از تبلیغ و یا تخریب موسسات صدور گواهینامه و یا موسسات اعتبار دهنده اجتناب فرمایید. . .